Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  GPS-termer |  Radartermer |  VHF-termer | 

Ordlista med navigationstermer och förklaringar

NAVIGATIONSTERMER MED FÖRKLARINGAR

Sjökort och kompass
Navigationshjälpmedel


Navigationstermer

De flesta navigationstermer är specialuttryck som används av navigatörer under arbetet med att fastställa position och destination.
Navigationstermer är namn på navigationsutrustning och navigationshjälpmedel men också benämningar på metoder vid navigering och vid olika navigationsmanövrar.

Det tillkommer nya navigationstermer efterhand som båtsporten utvecklas. De flesta nya navigationstermerna är engelska låneord.Saknar du någon navigationsterm i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med navigationstermer och förklaringar

Navigationsterm

Förklaring

Akterut Riktning akter om fartyget
Akteröver Riktning bakåt ombord
Angöring Positionsbestämning när kusten blir synlig
Ankarljus Ett vitt runtlysande ljus
Anlöpa Att komma fram till sin destination
Areo Flygfyr
Avdrift Vinkeln mellan styrd och rättvisande kurs
Babord Fartygets vänstra sida sedd akterifrån förut
Babordsmärke Ett rött lateralmärke
Babordsvinkel Vinkeln mellan långskeppslinjen (förut) och en riktning moturs
Baslinjen Lågvattenlinjen längs kusten eller den linje som som förbinder de yttersta öarna och skären utmed kusten
Beacons Fasta sjömärken
Bestick Hjälpmedel vid navigering, t.ex. passare, transportör och linjal
Bestickföring Läges- och tidsmarkeringar på kurslinjen
Bns Beacons
Bog Båtens främre rundade hörn
Boj Flytande sjömärke
Bordvarts Riktning mot närmaste sida ombord
Bottenbeskaffenhet Sand (S), Mudder (M), Lera (Cy), Klapper (P), Klippgrund (R), Stenar (St), Slam (Si)
Bredd En orts läge i nord / sydlig riktning
Breddgrad Latitudsparallell
Bränning Grund som ligger nära vattenytan
Båk (Bk) Ett fast sjömärke av tornliknande konstruktion som är avsett att användas vid angöring av kusten på dagtid
Båt Fartyg som är mindre än 12m långt och 4m brett (samtidigt)
Båtsportkort Lätthanterliga sjökort för fritidsbåtar
Bänka Att i sjökortet mäta distansen till en bestämd plats
Bäring Vinkeln mellan meridianen och syftlinjen till ett objekt
Destination Den position man ämnar gå till
Deviation Kompassens felvisning på grund av magnetiska störningar ombord
Deviationskurva Formulär som används till att göra en deviationskurva och -tabell
Deviationstabell Deviationen redovisas i tabellen för kompasskurs och magnetisk kurs
Digitala sjökort Sjökort som visas på sjökortsplotter eller datorskärm
Distans Till sjöss anges avstånd i nautiska mil som är det samma som distansminut och sjömil
Distansminut En distansminut = 1852 meter
Djupkurvor 0 till 3m: mörkblått
3 till 6m: ljusblått
över 6m: vitt
Dykarflaggan Signalflagga A
Dykdalb En bottenfast förtöjningsanordning eller avbärare bestående av en grupp sammanfästa pålar eller fundament
Död räkning Räknade lägen plottas längs kurslinjen utan visuella positionsbestämningar
Ej manöverfärdigt fartyg Fartyg som till följd av någon särskild orsak (skada) är ur stånd att manövrera
Ekolod En djupmätare som mäter tiden för stutsande ljudvågor och omvandlar det till vattendjup under båten
Ekvatorn Delar jordklotet i norra och södra halvklotet
Elektroniska sjökort Datorgjorda (vektorbaserade) sjökort
Enslinje När två ensmärken ligger i linje och kan användas vid navigering
Ensmärken Väl synliga sjömärken eller andra objekt som kan bilda en enslinje
Exting Släckt före detta fyr
Farledsfyrar Ensfyrar, Riktningsfyrar, Sektorfyrar
Fart genom vattnet (Fgv) Båtens fart utan strömmens fart
Fart över grund (Fög) Båtens fart ihop med strömmens fart
Fartyg med begränsad manöverförmåga Fartyg som har begränsad manöverförmåga p.g.a. arbete
Fartyg Varje farkost som kan användas till transport på vattnet
Fartyg på väg Är varje fartyg som inte är förankrat, är förtöjt vid land eller står på grund
Fasta sjömärken Kummel (Kl), Båk (Bk), Tavla (Tvl), Sjömärke (Sm), Stång (Stg), avbildas raka i sjökortet
Feltriangel Ett osäkerhetsområde som fås där tre bäringar skärs på sjökortet
Fiskefartyg Fartyg vars fiskeutrustning begränsar manöverförmågan
Flytande sjömärken Flytande sjömärken används bla.för att utmärka begränsningen av farleder
Fri höjd Segelfri höjd under broar eller ledningar
Frilinje När två frimärken ligger i linje och kan användas vid navigering
Frimärken Märken vilka bildar en frilinje som avskiljer vatten med hinder från fritt vatten
Fyr Ett sjömärke som vid mörker vägleder sjöfarten med ljussignaler
Fyravstånd A=2.08(√H + √h)
Fyravstånd A i nautiska mil (M)
Fyrens ljushöjd H i meter (m)
Observatörens ögonhöjd h i meter (m)
Fyrkaraktär Ljus- och mörkerperiodernas växling hos fyrljuset
Fyrlista Bok med information om belysta sjömärken
Fyrljusfärger W (vit), R (röd), G (grön), Bu (blå),
Vi (violett), Y (gul)
Förut Riktning för om fartyget
Föröver Riktning framåt ombord
Gradsystemet Till sjöss är horisonten och kompassen indelad i 360 grader
Gauss projektion En cylinder tangerar jordklotet längs en meridian
Geografisk lysvidd Formulär för beräkning av Geografisk lysvidd
Gästhamn Hamn för gästande båtar som erbjuder viss service mot avgift
Hamnkort Är fyrsiffriga sjökort för hamnar
Horisontavstånd A = 2.08 x √h
Horisontavstånd A i nautiska mil (M)
Observatörens ögonhöjd h i meter (m)
Huvudriktning Huvudriktningen avgör lateralsystemets placering utmed farleden
Inre vatten Det vattenområde som ligger innanför baslinjen
Interkardinalstreck Nordost, sydost, sydväst och nordväst
Kabellängd En tiondels nautisk mil (M) = 185,2 m
Kardinalmärke Svart/gula bojar eller prickar som visar väderstrecket för navigerbart vatten
Kardinalstreck Nord, ost, syd och väst
Knop 1 knop (kn) = 1 M/tim (ca. 0.5m/s eller ca. 2km/tim)
Kompass Geografiskt riktningsvisarinstrument
Kompassbäring Vinkeln mellan kompassnord och bäringen Bk=B-m-d
Kompasskurs Vinkeln mellan kompassnord och styrd kurs Kk=K-m-d
Kompassnord Visar riktningen till kompassens nordpol
Kompassros Kompassroserna i sjökortet anger missvisningens värde och årliga förändring
Kompasstreck Ett streck motsvaras av 11,25° på en 360° kompass som innefattar totalt 32 streck
Korrektionsfaktor Verkligt värde / instrumentvärde (t.ex. Logg eller lod)
Kort 1 Häfte med beteckningar i sjökort
Kranbalksvis Cirka 45° snett förut
Krysspejling Två bäringar ungefär 90º från varandra
Kummel (Kl) Ett fast sjömärke av sten eller betong som är avsett att användas vid farledsnavigering på dagtid
Kurs Långskeppslinjens vinkel till meridianen
Kurs genom vattnet (Kgv) Den kurslinje båten glider utefter genom vattnet
Kurs över grund (Kög) Den kurslinje båten går över botten
Kustkort Tvåsiffriga sjökort för kustnavigation Skala 1:200 000
Landmärken Kyrka (+ Ka), Torn (Tn), Vattentorn (Vt), Skorsten (Sk), Väderkvarn (Vk), Radiomast (Mast), Speciellt (Conspic), Cistern (Cist)
Latitud (lat) Bågavståndet från ekvatorn till pol
Lod Djupmätare
Logg Hastighetsmätare
Longitud Bågavståndet till nollmeridianen (long)
Loxodromkurs Kurs som skär meridianerna i samma vinkel
Låringsvis Cirka 45° snett akterut
Lysvidd Maxavståndet ett fyrljus kan observeras på
Magnetisk bäring Vinkeln mellan magnetisk nord och bäringen Bm=B-m
Magnetisk kurs Vinkeln mellan magnetisk nord och styrd kurs Km=K-m
Magnetisk nord Riktningen till den magnetiska nordpolen
Medelhögvattenyta Den vattennivå som utgör medelvärdet av samtliga kända årsmaxima av vattenståndet
Mercators projektion En cylinder tangerar jordklotet längs ekvatorn
Meridian Båglinje från pol till pol
Missvisning Vinkeln mellan den magnetiska och geografiska meridianen
Mistlur Ljudsignalapparat som används vid nedsatt sikt
Märke (Fläck) (Mk) Vit rektangel målad direkt på berget
Nakterhus Skyddat skåp med belysning för kompassen
Nautisk mil En nautisk mil (M) = 1852 meter, synonymer, "Sjömil", Distansminut
Nollmeridianen Båglinje (från pol till pol) genom Greenwich
Nominell lysvidd Det största avstånd från fyren som fyrljuset kan siktas, vid en siktbarhet som är likvärdig med en dagsljussikt av 10M
Observerat läge Positionsbestämning med hjälp av pejling och andra optiska observationer
(occas) Fyr som tänds tillfälligt vid speciella behov
Ortlinje Rak eller cirkulär positionslinje
Passare Verktyg för mätning av distanser i sjökortet
Pejla Ta en bäring till ett objekt
Pejlkompass Pejlinstrument med inbyggd kompass
Position Ett läge uttryckt i latitud och longitud med grader och minuter
Prick Är ett flytande (smalt) sjömärke
Projektion Jordklotet avbildat på en plan yta
Punktmärken Är förankrade på hinder kring vilket det finns fritt vatten
RACON Svarande radarfyr som sänder ut en morsesignal
Rastrerade sjökort Sjökorten är scannade
Region A Det internationella utmärkningssystem som används i Sverige och övriga Europa
Riktning Sidvinkel från båtens långskeppslinje SB eller BB 0-180°
Räknat läge Positionen uppskattas genom att loggställning och klockslag markeras på kurslinjen
Rättvisande bäring Vinkeln mellan rättvisande nord och bäringen B=Bk+d+m
Rättvisande kurs
(dit fören pekar)
Vinkeln mellan rättvisande nord och styrd kurs K=Kk+d+m
Rättvisande nord Riktningen till den geografiska nordpolen
Segelfri höjd Höjd under t.ex. broar och luftledningar till medelhögvattenståndet
Sektorfyr Visar ljus av varierande färg i olika horisontella riktningar för att markera en eller flera farleder
Signalflaggor Dessa flaggor har en speciell betydelse när de används separat
Sjömil En sjömil = 1852 meter
Sjötrafikföreskrifter Sjövägsreglerna, sjötrafikförordningen, sjötrafikkungörelsen
Sjövägmärken Varningsmärke, Upplysningsmärke, Påbudsmärke, Förbudsmärke, Tilläggstavla
Skepp Fartyg som samtidigt är längre än 12 meter och bredare än 4 meter
Skärgårdskort Tresiffriga sjökort för skärgårdsnavigering Skala 1:50 000
Specialkort Fyrsiffriga sjökort för trånga farleder Skala 1:25 000
Streck I strecksystemet delas kompassen in i 32 streck, ett streck är 11.25°
Strömtriangeln Används för att kompensera för ström vid kurssättning
Styrbord Fartygets högra sida sedd akterifrån
Styrbordsvinkel Vinkeln mellan långskeppslinjen (förut) och en riktning medurs
Stång (Stg) Ett fast sjömärke ofta med toppmärke
Säker fart När fartygets fart är så anpassad att effektiva åtgärder kan vidtagas för att undvika kollision eller grundstötning
Tavla (Tvl) Ett fast sjömärke ofta rektangulärt
Territorialgränsen Sträcker sig parallellt med och högst 12 nautiska mil ut från baslinjen
Territorialvattnet Vattnet mellan territorialgränsen och baslinjen
Totalfelet Består av missvisning och deviation tf=m+d
Transportör Triangelformad gradskiva för kursuttagning
Tvärs En horisontell riktning vinkelrät mot långskeppslinjen
Undervattenssten Grund som ligger djupare än 0.5 meter
Vektoriserade sjökort Sjökort som är datorritade med vektorgrafik
Översiktskort Ensiffriga sjökort för havsnavigering Skala 1:500 000 och mindre

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6