Rorgängare

Seglingskurser • Seglingsäventyr • Seglingssemester

Navigationstermer |  Seglingstermer |  GPS-termer |  Radartermer |  VHF-termer | 

Engelska seglingstermer med översättning

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

ENGELSKA SEGLINGSTERMER

wind direction
Points of sail


Engelska seglingstermer i tabellform

Saknar du någon engelsk seglingsterm i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med engelska seglingstermer

Seglingsterm
på svenska

Seglingsterm
på engelska

Akter stern
Akterlig vind following wind / running wind
Akterlik leech / trailing edge
Akterliksvirvlar leech vortices
Akterlina sternline
Akterrunda roach
Akterspegel transom
Akterstag backstay
Akterstagad backswept / raked
Akterstagslatta backstay flicker
Akterstagsträckare backstay tensioner (adjuster)
Akterpulpit pushpit / stern pulpit / sternrail
Ansätta harden (in)
Anfallsvinkel angle of attack
Ankare anchor
Ankarbox anchor well / anchor locker
Avdrift sideslip / leeway
Avmastning unstepping the mast
Avlastare rope clutch / locking cleat
Avlösningspunkt point of separation
Babord port
Babords halsar port tack
Babystag babystay
Backstag runner / running backstay
Backstagssträckare backstay tensioner (adjuster)
Backvind backwind / back wind
Bakkant trailing edge
Bakåtsvepta spridare swept-back spreaders
Balansroder balanced rudder
Bankappsegling fleet race
Bardun backstay runner
Bedarra calm down
Beknip jam
Belägga belay
Benselband lashing
Beslag fitting
Beslagsband lashing
Beslå lash / furl
Bidevind close reach / by the wind
Biliggning heaving to
Binda fast hitch
Bindrev points reefing / slap reefing / jiffy reefing
Bleke dead calm
Block block
Blockskiva sheave
Blooper blooper / big boy
Bog bow / tack
Bogar (t.ex kryss- och länsbog) points of sail
Bogspröt bowsprit / bowpole
Bom boom
Bombeslag boom bracket
Bomhals gooseneck
Bomlik foot
Bomliksträckare clew outhaul
Bomuthal outhaul
Bordvards wingward
Brandhake fireman hook
Bredtopp fathead
Bris breeze
Bryggseglare mooring-minder
Buk camber / belly
Burka hiking
By gust
Bygel bracket / eyestrap
Båtmansstol bosun′s chair
Båtshake boat hook
Bändsling seizing
Bära av bear away
Bärga segel dowse sail
Checkstag checkstay
Cunningham cunninham
Cunninghamhål cunninham eye
Deplacement displacement
Dejsa fall astern
Dikt bidevind close hauled / beating
Dirk topping lift
Djupgående draft
Dreja bi heaving-to
Driva make leeway
Dubbelt halvslag clove hitch
Dubbelt halvslag om egen part two half hitches
Dubbel skotstek double sheet bend
Duk ply
Däck deck
Däcksblock deck organiser
Däcksring deck ring
Däcksutrustning deck hardware
Däcksögla deck eye
Enline revning single line reefing
Elastisk lina shock cord
Fall halyard
Fallgirig leeward helm
Falla av fall off / bear away / bear off
Fallhorn head
Fallhornsskädda headboard
Fallknop halyard knot
Fallstyrare halyard lead
Fallsvirvel halyard swivel
Fartvind boat speed / created wind
Fender fender
Fiolblock fiddle block
Fiolstag jumper stay / jumper
Fladdra flapping
Flytväst life jacket
Fock jib
Fockbom jib club
Fockfall jib halyard
Fockskot jib sheet
Fockskotpunkt jib lead
Fotblock cheekblock / lead block
Fotlist toe rail
Fraktionsrigg fractional rig
Framkant leading edge
Fribord freeboard / topsides
Frisk bris moderate breeze
Fullängdslatta full batten
Fullattestorsegel full batten mainsail
Fästögla padeye
För bow / stem
Förböj prebend
Förkant leading edge
Förlig vind fair wind
Förlik luff
Förliksinslag luff bubble
Förlikskurva luffcurv
Förliksträckare cunningham
Förom ahead
Förut forward
Försegel foresail / headsail
Förpulpit bow pulpit
Förstag forestay / headstay
Förstagsprofil head foil profile / luff foil
Försträckt pre-stretched
Förtöja moor
Förtöjning mooring / berthing
Förända bowline
Föröver ahead / forward / fore
Gaffel fork
Gaffellänk fork toggle
Gaffeländstycke fork terminal
Gennakerpeke gennaker bowsprit
Genomgående mast keel-stepped mast
Genomgående latta full-lenght batten
Genuafall genua halyard
Genuaskot genua sheet
Genuaskotpunkt genua lead
Gipp jibe / gybe
Gippa jibing
Grabbräcke grab rail
Gropig sjö choppy water
Grov lina rope
Gränsskikt boundary layer
Gummilina shock cord
Gå över stag tacking
Hake hook
Hala haul
Halkip fairlead
Hals tack
Halshorn tack
Halv storm strong gale
Halv vind beam reach
Hanfot bridle
Havskryssare ocean cruiser
Heldragen rigg rod rigging
Heldragen tråd rod
Hissa hoist
Hissa segel hoisting the sail / setting the sail
Hiva heave
Hjärtstock rudder post
Hundsvott becket
Hård bris strong brezze
Hård kuling gale
Hårdskota flatten
Häckstag backstay
Högskuren high-clewed
Höjdtagning pointing
Inblåst wind-bound
Inhal inhaul
Initialstyv stiff
Initialvek tender
Inre förstag inner forestay / babystay
Inrullningslina furling line
Inslag luff
Inslag i förliket luff bubble
Invändigt fall internal halyard
Jagare flying jib
Kalv bag
Kantra capsize
Kapsejsa capsize
Karbinhake carbine hook / snap hook
Kasta loss cast off / let go
Kastblock snatch block
Kastvind baffing wind
Katamaran catamaran
Kaus thimble
Kickstång rodkicker / rigid vang
Kicktalja vang / boom vang / kicking strap
Kindblock lead block / turning block
Kjol skirt
Knap cleat / horn cleat
Knapslag cleat hitch
Knipknap jamming cleat
Knop knot / hitch / bend
Kontrastrand draft stripe
Kontrollerad gipp controlled gybe
Korda chord
Krabb sjö slop
Kranbalksvis on the bow
Kransa upp coil
Kryss beating / tacking
Kryssa beat / tack
Kryssben beating leg / windward leg
Kryssmärke windward mark
Krysställ working sails
Kryssvinkel tacking angle
Kränga heel
Krängande moment heeling moment
Krängning heeling
Krängpinne hiking stick
Kurs course
Kustkryssare coastal cruiser
Kutterstag cutter stay
Kvejl flat coil
Kvejla flake
Köl keel
Kölbult keel bolt
Kölbåt keelboat
Kölsvin bilge / keelson
Laminär strömning laminar flow
Landkrabba land lubber
Lateralplan lateral plane
Latta batten
Lattficka batten pocket
Lazy jacks lazy jacks
Lift lift / spinnaker pole lift
Lina line / rope
Linledare line guide
Livlina lifeline
Lova luff / go upwind / head up / pointing
Lovart windward
Lovgirig windward helm / weather helm
Lyftkraft lift
Lyrschackel large bow shackel
Lösfotat storsegel loose-footed mainsail
Långskepps longitudinal
Långskeppslinje fore and aft
Låring quarter
Låringsvis on the quarter
Låsring split ring
lee / leeward
Länk toggle
Läns run
Länsa running /down the wind
Lätt bris light breeze
Löpande rigg running rigging
Löplina jackline
Lösfotad loose footed
Mantåg ligeline / guardrail
Mantågsstötta stanchion
Mast mast
Mast på däck deck-stepped mast
Mastfot mast butt
Mastkrage mast coat
Mastlik luff
Mastliksinslag luff bubble
Mastlutning mast rake
Mastgenomföring partners
Masttoppsrigg masthead rig
Medvind down wind
Mellanvant intermediate shrouds
Motstånd drag
Motvind up wind
Midskepps midship
Nedhal downhaul
Nedsvep downwash
Negativ akterspegel negative transom
Nyckelschackel key pin shackle
Orkan hurricane
Partialrigg fracktional rig
Peke bowsprit
Pina pinching / feathering
Pistolhake piston snaphook / piston hank
Planing planing
Planrev flattening reef
Polardiagram polar diagram
Preventergaj preventer / preventer guy
Pulpit pulpit
Pålstek bowline
Påmastning mast stepping
Ratt wheel / helm
Rattpedistal binnacle
Replik boltrope
Reva reef
Revlina reefing line / reef-tackles
Revlöddra reefing cringle / grommet
Revknap reef cleat
Revkrok reefing hook / reef hook
Revning reefing
Revpunkt reef point
Rigg rig
Riggbult clevis pin
Riggspänningsmätare tension gauge
Riggtrimning turning
Roder rudder
Roderaxel rudder head
Roderblad rudder blade
Rodertapp Pintle
Rodertryck helm
Roderögla gudgeon
Rorkult tiller
Rorsman helmsman
Rostfri vajer stainless steel wire
Ruff cabin
Rulla in furl
Rulla ut unfurl
Rullbara lattor rollerbattens
Rullbom furling boom
Rullfock system jib furling system
Rullmast furling mast / in mast furling
Rullrev roller reefing
Rullstek rolling hitch
Rymma free / lift
Rynka wrinkle
Råbandsknop reef knot / square knot
Rätt till väg stand on
Röstjärn chain plate
Sann vindhastighet true wind speed (TWS)
Sann vindvinkel true wind angle (TWA)
Saxade segel sailing wing and wing
Saxpinne split pin
Segeltrim sailtrim
Sejsing seizing
Schackel shackle
Segel sail
Segelduk sailcloth
Segelbuk sail camber
Segelsektion sail panel
Segelsätt points of sail
Sittbrunn cockpit
Självskotande vinsch self tailing winch
Självslående fock self tacking jib
Sjömanskap seamanship
Sjömansmässig shipshape
Sjöstuva secure for sea
Sjövärdig seaworthy
Skenbar vind apparent wind
Skenbar vindhastighet apparent wind speed (AWS)
Skenbar vindvinkel apparent wind angle (AWA)
Skot sheet
Skota haul
Skota in sheet (the sail) in
Skothake hank / safety hook / snap shackle
Skothorn clew
Skothornsskädda clewbord
Skotlås clam cleat
Skotråtta cam cleat
Skotskena sheet rail
Skotstek sheet bend
Skott bulkhead
Skotvinsch sheet winch
Skralna haul ahead / draw ahead
Skrov hull
Slacka slack
Slå tacking / coming about
Slå ut ett rev shake out a reef
Slör broad reach
Smugglarstek highwayman's hitch
Snabblänk quick link
Snabbrev single line reef / jiffy reef
Snörplina cord
Snörplina i akterliket leech cord
Spalt slot
Spalteffekt slot effect
Spinnaker spinnaker
Spinnakerbom spinnaker pole
Spinnakerfall spinnaker halyard
Spinnakergaj spinnaker guy
Spinnakerhissning spinnaker set
Spinnakernedtagning spinnaker douse
Spinnakerskot spinnaker sheet
Spinnakerstrumpa snuffer / spinnaker sock / squeezer / dousing sock
Spira spar
Splits splice
Spribom whisker pole
Spridare spreaders
Spridarfäste spreader bracket
Spridarvinkel spreader sweep / spreader angle
Stag stay
Stagsegel staysail
Startvirvel starting vortex
Stick i stäv in stays
Stiltje calm
Storfall main halyard
Storm storm
Stormfock storm jib / spitfire
Storsegel mainsail
Storsegelfall main halyard
Storsegelkapell mainsail cover
Storskot mainsheet
Storskotskena traveler
Storskotvagn traveler car
Strömlinje streamline
Styrbord starboard
Styrbords halsar starboard tack
Styv bris fresh breeze
Styv kuling near gale
Stäv stem / bow
Stävbeslag bow fitting
Ström current
Surra lash
Sugga barber hauler / tweeker / twing line
Svepta spridare swept spreaders
Svirvel swivel
Svår storm violent storm
Säkerhetssele safety harness
Ta höjd point
Ta ner haul down
Taft taffeta
Tagling whipping
Talja tackle
Tamp tail
Terminal stud
Toggel toggle
Toppskädda headboard
Toppvant cap shrouds / upper shrouds / uppers
Tordering twist
Travare slides
Travarlift pole heel lift
Trimning tuning
Trimtråd telltale /tell tail
Tross cable
Trumpetstek sheepshank
Tvärs abeam / on the beam
Tvärskepps athwartships / lateral
Törn loop
Undanvind downvind
Undervant lower shrouds / lowers
Uppsvep upwash
Uthal outhaul
Vajer wire
Vajerkardel wire strand
Vajerlås wire rope clips
Vajerterminal wire terminal
Vant shroud
Vantskruv turnbuckle / rigging screw
Vantspridare shroud spreaders
Vattenlinje waterline
Veck crease
Vidhäftat flöde attached flow
Vindby puff
Vindkast gust
Vindgradient wind gradient
Vindhastighet wind speed
Vindhål lull
Vindindikator wind indicator
Vindroder wind vane
Vindögat in stays / in irons
Vinsch winch
Vinschhandtag winch handle
Virvel vortex / swirl
Vridning (av skotvinkel) twist
Väjningsskyldig give-way
Åtta figure 8
Ändlös inrullnigslina endless furling line
Ändstopp end stop
Ändvirvel trailing vortex
Öljett grommet / cringle
Öppen vind off the wind


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6