Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Navigationstermer |  Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  Radartermer |  VHF-termer | 

Ordlista med GPS-termer och förklaringar

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

GPS-TERMER MED FÖRKLARINGAR

En stationär GPS-navigator med stor display som använder GPS-systemet till GPS-mottagning.
"Kartplotter"


GPS-termer

De flesta GPS-termer är specialuttryck som används av GPS-navigatörer under arbetet med att fastställa position och destination med hjälp av en GPS-navigator som är en GPS-mottagare.
GPS-termer är namn på GPS-navigationsutrustning och GPS-navigationshjälpmedel men också benämningar på metoder vid GPS-navigering och vid olika GPS-navigationsmanövrar.

Det tillkommer nya GPS-termer efterhand som GPS-tekniken utvecklas. De flesta nya GPS-termerna är engelska låneord.

Saknar du någon GPS-term i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med GPS-termer och förklaringar

GPS-term

Förklaring

Acquisition Time Den tid det tar för navigatorn att göra en positionsbestämning
Active Leg Den aktuella delen av en rutt
Almanac Data Satellitinformation om banor, positioner och funktioner
Autopilot format (APA)/(APB) Format för kommunikation med autopilot
Bearing (BOD) Bäring från avgångsort till destination
Bearing (BRG) Bäring
Bearing (BWC) Bäring till waypoint med storcirkelkurs
Bearing (BWR) Bäring till waypoint med loxodromkurs
Bluechard BlueCharts sjökort är Garmins eget märke och används i Garmins navigatorer. Transas sjökortsdatabas används för Bluechart.
BOD Bäring från avgångsort till destination
BWR Bäring till waypoint, direktkurs
C/A Code Den vanliga GPS-koden för civila mottagare
Closest Point of Approach (CPA) Den närmaste punkten för två fartyg som möts
C-map C-Map-kort finns bl.a. i Furunos, Navmans, Nobeltecs, Murenas och Simrads navigatorer.
Cold Start Uppstart när almanac data läses in
Compass Heading (HDG) Kompasskurs
Course Made Good (CMG) Kursen från startpunkten till nuvarande position
Course Over Ground (COG) Kurs över grund
Course To Steer (CTS) Kursen mot aktuell waypoint
Crosstrack Error (XTE/XTK) Vinkelräta avståndet från ett spår till båtens postion
Degrees Magnetic (°M) Magnetisk kurs (Km)
Degrees True (°T) Rättvisande kurs (K)
Delution of Precision (DOP) Den geometriska osäkerheten för navigatorn positionsuträkning
Desired Track (DTK) Den raka kurslinjen mellan två waypoints
Differential GPS(DGPS) Ett system med referensstationer som korrigerar GPS-signalerna
Direction To Steer (DTS) Kurs till nästa Waypoint
Distance (DST) Distans
Distance (DCPA) Närmaste distansen mellan två fartyg
EGNOS European Geostationary Navigation Overlay System. Europeiskt system för felkorrigering av GPS-signaler
Electronic Bearing Line (EBL) Digital ortlinje
Elevation Satelliternas höjdvinkel som ger höjden över havet
Estimated Time Enroute (ETE) Tid kvar på rutten
Estimated Time of Arrival (ETA) Beräknad ankomsttid
Fix GPS position
Geodektiskt datum Det system som används som utgångspunkt för jordens gradnät
Geostationära
satelliter
Geostationära satelliter står still över samma punkt på ekvatorn
Global Positioning System (GPS) Ett globalt satellitnavigeringssystem
Great Circle (GC) Storcirkelkurs
GPS receiver GPS-mottagare
Heading (HDG) Stävad kurs
Kartplotter (chart plotter) En stationär GPS-mottagare med sjökortsprogram och display (mapping GPS receiver)
Last Known Position (LKP) Den senast kända posionen innan signalerna försvann
Leg Ben - raka deletapper på en rutt mellan girpunkter (waypoints).
Magnetic Variation Missvisning
Man over board (MOB) Ger bäring och avstånd till aktiveringspositionen
Mark (MRK) Markeringspunkt
Navigator En handhållen GPS-mottagare med liten display
Navionics Navionics sjökort finns i Eagle, Furunos, Geonavs, Lowrence och Raymarines navigatorer
PastTrack Visning av gamla spår
Position (POS) Positionskoordinater
Postion Fix Den GPS position navigatorn räknat ut
Range (RNG) Distans till waypoint
Rhumb Line (RL) En loxodromkurs (har samma vinkel till alla meridianer)
Route Rutt som är en sammanhängande kedja av waypoints
SHM Positionsmarkering efter förinställd tid
Speed (SPD) Fart
Speed Over Ground (SOG) Fart över grund
Speed Over Water (SOW) Fart genom vattnet
TCPA Tid tills två fartyg är som närmast
Time To Go (TTG) Återstående gångtid till waypoint
Time Zone (TZ) Tidszon
Track (TRK) Aktuell kurs över grund
TRNG Distans till slutet av rutten
TTTG Återstående gångtid till waypoint
True North Rättvisande nord
Universal Time Coordinate (UTC) Koordinerad universell atomtid
Variable Range Marker (VRM) Mäter avstånd mellan två punkter
Velocity Made Good (VMG) Den fart en båt närmar sig en waypoint även om kursen inte är direkt dit
Waypoint (WPT) En girpunkt som matats in i navigatorn
WAAS Wide Area Augmentation System (USA)
WAAS är en förbättring och komplettering av noggrannheten på den standardiserade civila GPS-signalen. Detta system innebär att en korrek­tionssignal sänds från satelliten, varför ingen extrautrustning behövs. Nog­grannheten ligger på mindre än 3 m
Word Geodetic system (WGS) Ett geodektiskt datumsystem

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6