Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

GPS-termer |  Radartermer |  Bokstaveringstest för VHF-intyg  | 

Ordlista med VHF-termer och förklaringar

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

VHF-TERMER MED FÖRKLARINGAR

Denna fast installerade VHF radio har en stor tydlig LCD display
Fast installerad VHF-Radio


VHF-radio ombord

Ombord på ett fritidsfartyg är en VHF-radio ett mycket säkert och bra hjäpmedel för att kommunicera med omvärlden.

VHF-radion fungerar både som kommunikationsradio och telefon. Det innebär att man kan kommunicera direkt med andra fartyg i närheten samt ha direktkontakt med sjöräddningen, kustradion, VTS-centralerna, lotsar, brovakter, slussvater mm. samt ha tillgång till det landbaserade telefonnätet via Stockholmradio.

VHF-radion är utvecklat speciellt för att användas till sjöss och är obligatorisk utrustning ombord på alla yrkesfartyg i hela världen.
Räckvidden för VHF-systemet via kustradion är i normala fall mer än 80 km, eller 45 distansminuter ut från land.

Om man seglar längre ut är det möjligt, att inom radioräckvidden, få kontakt med andra fartyg som är utrustade med en VHF-radio.
Alla yrkesfartyg till sjöss är skyldiga att passa kanal 16, som är den allmänna anropskanalen och nödkanalen.

VHF-radion finns för fast installation eller för bärbar användning.
Max uteffekt för bärbara är 5 W, och 25 W för fast installerade.
Frekvensen ligger mellan 155-170 MHz, indelad i drygt 60 st fasta simplex- och duplexkanaler.
Simplex används vid kontakt mellan fatyg och duplex framför allt vid kontakt med sjöräddningscentralen, kustradiostationerna och VTS-centralerna.

Licens och Tillstånd

För att få använda VHF-radio, till annat än nödtrafik, krävs ett Short Range Certificate (SRC), tidigare kallat VHF-intyg.
Ett tillstånd för innehav krävs också. Detta utfärdas av PTS.


Saknar du någon VHF-term i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med VHF-termer och förklaringar

VHF-term

Förklaring

AAIC Accounting Authority Identification Code. För att kunna ringa över en kustradiostation behövs en avräkningskod, den svenska är SW01
AIS on line AIS-karta för Västkusten
AIS Automatic Identification System
AIS-SART AIS-Search And Rescue Transmitter
AIS-transponder Detta system visar ett fartygs identitet, position och rörelser på elektroniska sjökort hos mottagarna, kommunikationen sker via VHF-bandet på särskilda kanaler.
Anrop Välj lämplig anropskanal.
Lyssna och avvakta så du inte stör annan trafik.
Tryck ner sändarknappen.
Ropa följande:
mottagarens namn och anropssignal
här kallar
ditt båtnamn och anropssignal.
Släpp upp sändarknappen.
När kontakt har etablerats gå över till lämplig trafikkanal.
Anropssignal Består av bokstäver och siffror som anger nationalitet och vem som är tillståndshavare.
Ansökan VHF Om tillstånd att använda VHF- radiosändare i fartyg
ATIS-funktion En funktion som efter varje sändningspass skickar en datakod som identifierar avsändaren.
Bokstaveringstabell A = Alpha
B = Bravo
C = Charlie
D = Delta
E = Echo
F = Foxtrot
G = Golf
H = Hotel
I = India
J = Juliet
K = Kilo
L = Lima
M = Mike
N = November
O = Oscar
P = Papa
Q = Quebec
R = Romeo
S = Sierra
T = Tango
U = Uniform
V = Victor
W = Whiskey
X = X-ray
Y = Yankee
Z = Zulu
Å = Åke / AA Alfa Alfa
Ä = Ärlig / AE Alfa Echo
Ö = Östen / Oscar Echo

0 = Zero
1 = One
2 = Two
3 = Three
4 = Four
5 = Five
6 = Six
7 = Seven
8 = Eight
9 = Nine

; = Decimal
. = Stop
Call Anrop
Callsign Anropssignal.
Cospas-Sarsat systemet Detta satellitesystemet kan vidarebefordra nödsignaler som sänds på 406 MHz.
Distress call Nödanrop
Distress Nödlarm
DSC Digital Selective Calling. Ett automatiskt anropssystem med datasignalering på kanal 70.
Dual watch Innebär att kanal 16 och en valfri kanal passas intermittent.
Duplexkanaler Sändning och mottagning sker på olika frekvenser.
EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon. EPIRB är en flytande nödsändare som aktiveras automatiskt och vars signal tas emot av radiomottagare och satelliter. Nödsändaren kan positionsbestämmas och ger dessutom information om fartygets identitet.
Frekvens för radiovågor Antal cykler av den repeterande vågformen per sekund.
Enheten är Hertz (Hz)
Full duplex Att samtidigt sända på den ena frekvensen och lyssna på den andra frekvensen
GMDSS Global Maritime Distress and Safety System. GMDSS är ett globalt säkerhets- och nödsignaleringssystem för fartyg.
Ilsignal PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN
IMO Internationel Maritime Organization, fastställer standard för VHF
Inmarsat C Ett satellitbaserat kommunikationssystem för telex, data och e-post.
JRCC Joint Rescue Coordination Centre. Det är JRCC (Sjöräddningscentralen i Göteborg) som samordnar resurserna i Sverige vid vid flyg- och sjöräddningsinsatser.
Vid VHF-radiotrafik används benämningen Sweden Rescue.
Kustradioabonnemang Hos Stockholmradio kan man få tjänster som uppkoppling till telenätet, sjöväderprognoser, navigationsvarningar, upplysningar om broöppningstider mm.
LRC Long Range Certificate
Mayday Signalord för nödanrop och nödmeddelande
Mayday relay Återutsändning av nödmeddelande
MMSI Maritime Mobile Service Identity. En MMSI-kod är stationens / fartygets identitetsnummer och används för att adressera DSC-anrop
MRCC Maritime Rescue Coordination Centre
MSI Sweden Maritime Safety Information är ett system för utsändning av navigationsvarningar, väderprognoser och trafiklistor, detta sker på kustradions trafikkanaler
NAVTEX Navigational Telex,denna används för mottagning av navigationsvarningar och väderinformation och sänds på 518kHz.
Nödanrop Mayday, Mayday, Mayday.
This is
båtens namn och anropssignal.
This is
båtens namn och anropssignal.
This is
båtens namn och anropssignal.
Nödmeddelande Nödsignalen Mayday.
Fartygsnamn, anropssignal och ev MMSI-nummer.
Den nödställdes position.
Nödlägets art.
Vilken hjälp som behövs.
Övrig information.
Nödsignalord Mayday
Nödtrafik Nöd, il och varning.
OSC On Scene Coordinater. Sjöräddningscentralens samordnare på en olycksplats.
Pan-Pan Signalord för ilanrop och ilmeddelande
Prudance Kanal 16 får användas försiktigt igen, har utgått
Radiohorisont Längden på den linje längs vilken den direkta vågen från en radiosändare tangerar horisonten
Radioskugga Signalerna hindras av skärmande föremål mellan sändaren och mottagaren
Received mayday Kvittens av nödmeddelande
Routine Generellt meddelande
Routine call Generellt anrop
Rutinmeddelande Vanligt meddelande av allmän karaktär
Räckvidd för VHF-radion R=2.2(√h1 + √h2)
Räckvidd R i nautiska mil (M).
Sändarens antennhöjd h1 i meter (m).
Mottagarens antennhöjd h2 i meter (m).
SART Search And Rescue Transponder
Safety Varning / Säkerhet
Safety call Varningsanrop
Securite Signalord för varningsanrop och varningsmeddelande
Selcall Selective calling är selektivanrop med en femsiffrig identitetskod som en kustradiostation kan sända till mottagare som inte avlyssnar VHF trafiken kontinuerligt.
Semi duplex Att växelvis sända på den ena frekvensen och lyssna på den andra frekvensen
Simplex Att växelvis sända och lyssna på samma frekvens
Simplexkanal Sändning och mottagning sker på samma frekvens
SNT Svensk normaltid = UTC + en timmma
Silence Fini Innebär att nödtrafiken är avslutad
Silence Mayday Påkallar tystnad av den nödställde under pågående nödtrafik.
Silence Distress Påkallar tystnad av åhörare under pågående nödtrafik, har utgått
Squelch Är ett brusfilter till VHF-radion.
SRC Short Range Certificate. Begränsat telefonicertifikat för VHF-radio.
SST Svensk sommartid = UTC + två timmmar
Tillstånd att använda VHF-radio Post-o Telestyrelsen (PTS) har hand om tillståndsgivning och tillståndsregister för användning av VHF, i tillståndet anges båtens anropssignal, ev selcall samt den stationansvariges namn. Tillståndshavaren betalar sedan en årlig avgift till PTS.
Trafiklista Kustradiostationens lista på väntande telefonsamtal till fartyg.
Tystnadsplikt på VHF-radio Bara nödmeddeladen, varningar och väderleksrapporter får föras vidare. Övrig avlyssnad trafik får ej vidarebefordras till tredje man.
Urgency Illarm
Urgency call Ilanrop
UTC Universal Time Coordinated
Varningsignal Securité, Securité, Securité
Varningsmeddelande Ett bråskande meddelande om sjösäkerheten som annonseras på kanal 16 men sänds på en arbetskanal
VHF Very High Frequency (30 – 300 MHz).
VHF-bandet för fartygstrafik Frekvensbandet 155.500–162.025 MHz.
(Kanal 16 ligger på 156.800 MHz)
VHF-certifikat För att få ett begränsat operatörscertifikat typ SRC måste man avlägga ett skriftligt prov.
VHF-kanaler på Västkusten
VHF-kanalkarta 2015 Kartan visar kustradions kanalnummer och räckvidd
VHF-radioanläggning för fritidsbåtar Ska vara utrustad med samtliga 55 kanaler enligt det internationella radioreglementet. Anläggningen får även vara utrustad med kanalerna L1 och L2.
VTS Vessel Traffic Service. Sjöfartsverkets trafikinformationscentral för sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden.


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6