Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Navigationstermer |  Engelska seglingstermer |  GPS-termer |  Radartermer |  VHF-termer | 

Ordlista med seglingstermer och förklaringar

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

SEGLINGSTERMER MED FÖRKLARINGAR

Spinnakergång betyder segling med spinnaker
Spinnakergång


Seglingstermer

De flesta seglingstermer är specialord och uttryck som används seglare emellan för att underlätta kommunikationen ombord på en segelbåt under segling.
Seglare måste ju kunna prata med varandra utan minsta risk för missförstånd. Dessutom skapar seglingstermerna en känsla av gemenskap bland seglare.

Seglingstermer är namn på seglingsutrustning och komponenter men också benämningar på arbetsuppgifter ombord och vid olika seglingsmanövrar.

Det tillkommer nya seglingstermer efterhand som seglingssporten utvecklas. De flesta nya seglingstermerna är engelska låneord.


Saknar du någon seglingsterm i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med seglingstermer och förklaringar

Seglingsterm

Förklaring

Akterrunda Bågformen på ett segels akterlik
Akterstag Stagar masttoppen akteröver
Akterstagad En mast som har en viss lutning akteröver
Akterstagslatta Förlänger mastens toppbeslag akterut för att tillåta större akterrunda på storseglet
Anfallsvinkeln Är vinkeln mellan luftströmmens riktning och segelprofilens korda
Ansätta Spänna den stående riggen
Avdrift Den avvikelse från den styrda kursen som orsakas av vind och ström
Avlastare Ett beslag som låser fast skot och fall
Babystag Sitter i höjd med de aktre undervanten och stagar mastens nedre del förut
Backstag Stag som spänner upp förstaget
Balansroder En del av roderytan är framför vridcentrum
Barberhauler Trimtamp som reglerar ett skot vertikalt och/eller horisontellt
Bardun Backstag
Beknip När en tamp eller lina har fasnat mellan två föremål
Belägga Göra fast en lina på en knape
Beslagsband Band som används till att surra fast ett nedhalat segel
Beslå Surra fast ett nedhalat segel
Bidevind Segling ca 45 grader mot vindögat
Bimini Ett solskydd över sittbrunnen
Bindrev Storseglet revas en eller flera nivåer mha. en lina som träs genom en rad av öjetter
Bleke Vindstilla
Block En trissa som leder skot och fall
Blooper Asymmetriskt undanvindssegel
Bog Riktning i förhållande till vinden t.ex. kryssbog
Bogstag Stag som stöttar bogsprötet
Bomkapell Storsegelskydd när det ligger vikt på bommen
Bomlik Storseglets bomkant
Bomrullstor Storsegel som kan rullas in i bommen
Bomsax Stötta till storsegelbommen
Bomtält Ett kapell lagt över bommen och som är öppet förut och akterut
Bomuthal Sträcker storseglets bomlik
Bordvarts I riktning ut mot båtsidan
Bottenrev Det djupaste revet som kan tas in i ett segel
Brotch Okontrollerad upplovning vid spinnakersegling
Brytblock Ett fast block som leder skot och fall
Bräcka Skota focken i lovart
Bukkompensator Inlägg som gör att seglet får planare form vid delvis inrullat segel
Burka Med kroppsvikten väga upp en krängande båt åt lovart
Bändsling Surrning med tunn lina eller garn
Bära av Att med handkraft förhindra att en båt törnar emot ett annat föremål
Bärga segel Ta ner segel
Checkstag Undre backstag
Crosscut En segelskärning med tvärgående segelpaneler ofta vinkelräta mot akterliket
Cunningham Trimtamp ovanför halshornet som sträcker förliket eller mastliket neråt
Dejsa Glida bakåt med vindens hjälp
Dikt Nära emot
Dikt bidevind Segling så högt i vind som möjligt
Dirk Lina som håller upp bommen
Dreja bi Driva med stäven snett mot vinden
Driva Att okontrollerat föras i den riktning som bestämdes av rådande vind, vågor och ström
Dyvicka Avtappningsplugg i botten på en båt
Fall Lina att hissa eller fira segel med
Falla av Gira ner från vindögat
Fallavlastare Anordning som låser fast fallet.
Fallgirig När segelbåten har en tendens att falla
Fallhorn Det övre hörnet av ett segel till vilket fallet fästs
Fallsvirvel Svirvel mellan fall och fallhorn som medger inrullning av segel
Fartvind Vind som skapas av båtens fart
Flytande skotpunkt Med kontrollinor ner till sittbrunnen kan förseglets skotpunkt flyttas steglöst
Fiolstag Stag som hindrar masttoppen att böjas
Fira Ta ner ett segel
Fock Litet försegel
Formbakat segel Tillverningsmetod som gör att fibrerna i seglet blir orienterade efter dragkrafterna
Fullängdslatta Latta som sträcker sig utmed hela storseglets bredd
Fullradial En segelskärning för undanvindssegel där radialer strålar ut från hornen
Förlig vind När vinden kommer in akter om tvärs
Försegel Segel fäst vid förstaget
Förstag Stagar masten föröver
Förstagsprofil Profil med ränna fäst vid förstaget där förseglets replik träs in
Förtöja Göra fast båten vid tex. brygga
Gaj Spinnakerns lovart skot
Gast Tillfällig besättningsmedlem under kappsegling
Gennaker Stor genua på gränsen till spinnaker
Genua Försegel som sträcker sig akter om masten
Gippa Undanvindsvändning
Gira Svänga, ändra kurs
Halande part Den fria delen av linan i en talja
Hals Undre lovartskot på ett råsegel
Halsa Fästa seglets halshorn
Halsar Den sida från vilken vinden kommer in från när man seglar exv. styrbordshalsar
Halshorn Seglets nedre och främre horn
Halvvind Segla med vinden in tvärs
Hjärtstock Roderaxel
Hook En liten uppböjning åt lovart av seglets akterlik
Horn Seglets hörnen
Hundsvott Fast ögla i undre ändan av ett block
Häckstag Akterstag
Höjda Gå närmare vindögat
Höjdtagning Hur högt man kan segla mot vinden
Infallsvinkeln Är vinkeln mellan förlikkurvans tangent och segelprofilens korda
Inre förstag Stagar mastens mittsektion föröver
Inrullningslina Lina för inrullning av rullfock
Kantra När en båt välter åt sidan och inte rätar upp sig
Kastblock Öppningsbart block
Kaus Ring- eller hjärtformad skoning inuti en ögla på tågvirke
Kick(talja) Håller ner bommen
Kickstång Stång mellan mastfoten och bommen som håller bommen uppe
Kjol Djupt skuret underlik på ett försegel
Kontrastrand Horisontell markering i ett segel som förtydligar buken
Korda Den raka linjen mellan ändpunkterna i ett bågsegment (mellan förlik eller mastlik och akterlik på ett segel)
Kryssa Sicksacksegling snett mot vinden
Krängpinne Ledbar förlängare till rorkulten
Kursstabilitet En segelbåts förmåga att bibehålla sin kurs utan rodrets inverkan
Kutterstag Inre förstag i höjd med backstagen som stagar mastens övre sektion föröver
Kvejl Lina som är uppskjuten i runda bukter
Kära Segla mycket nära t.ex. en udde
Laminatsegel Segel som är limmat samman av flera skikt
Latta Styvar upp ett akterdelen på seglet
Lateralplan Horisontell projektion av undervattenskroppen
Layline Den tänkta linjen varefter en båt kan segla till det tänkta målet utan att gippa eller slå
Lazy bag Storsegelkapell som öppnas uppåt
Lazy jacks Linsystem som samlar storseglet på bommen
Ledblock Block som leder linor i en viss riktning
Leva Fladdret i seglet när man seglar för nära vindögat
Ledvagn Travare på skena för sidförflyttning av storskotet
Levang Skena som skotet till den självskotande focken åker fram och tillbaka på
Lift Trimtamp med vilken spinnakerbommens mastinfästning regleras upp och ner
Lik Kanten på ett segel
Likränna Spår i mast vari seglets mastlik löper
Litsa Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil
Litshake Hake med vilken ett försegel fästes till förstaget
Lova Gira upp mot vindögat
Lovart Den båtsida där vinden blåser in
Lovgirig När segelbåten har en tendens att lova
Luffa Att pressa upp en annan segelbåt mot lovart
Långskeppslinje Båtens centerlinje från för till akter
Länkad rigg Rigg med vant som är länkade vid spridarnockarna
Den båtsida där vinden blåser ut
Länsa Segling med vinden in akterifrån
Löpande rigg Fall, skot, trimlinor
Lösfotat storsegel Storseglet är fäst vid bommen bara vid hals- och skothorn
Mastheadrigg Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
Mastkrage En mastkrage är en tätning mellan masten och däcksringen
Mastlik Storseglets mastkant
Mastskädda Triangelformat fäste för akterstaget i masttoppen
Masttoppsrigg Rigg där förstaget är fäst i masttoppen
Maststötta När masten står på däck behövs stöttning under, för att inte däcket ska svikta under krafterna från riggen.
Mojna Avtagande vind
Naja Binda fast med segelgarn
Nedhal Trimtamp som håller ner spinnakerbommen
Nedsvep Den avböjning av luftströmmens riktning åt lä som sker akter om ett segel
Nock Bommens ände, främre eller aktre
Nyckstek Knop med ögla som löses genom ett ryck
Partialrigg Rigg där förstaget inte är fäst i masttoppen
Pina Att tillfälligt bidevindsegla lite för högt mot vinden
Pistolhake Öppningsbar bygel som fäster förseglets förlik vid förstaget
Plattläns Segling med vinden in rakt akterifrån
Planrev Trimtamp mellan aktre bomnock och akterlik för planing av segel
Polardiagram I ett polardiagram kan man läsa av vilken teoretisk maxfart man kan uppnå vid olika vindstyrkor och vindvinklar
Prevetergaj Lina som hindrar bommen att slå över vid en ofrivillig gipp
Profilband Horisontell markering i ett segel som förtydligar buken
Pålstek Knop som ger en fast ögla
Radial En segelskärning där seglet byggs upp av paneler i form av tårtbitar för att rikta dukens fibrer i krafternas riktningar
Rake Mastlutning akterut
Rank Är en båt som är instabil i sidled
Rappa ur När en lina dras ur ett block
Replik Insydd lina i mastliket som löper i mastrännan
Rev Den del av segelytan som försvinner när man revar
Revkrok Fäste på för revöglan vid mastliket
Revlöddra Hål med kaus i segelduk för revlinor eller sejsingar
Revsejsing Kort lina fastsatt i seglet som används till att binda upp den revade delen av ett segel
Rigg Mast, stag och vant
Riggbult Bult som låses med saxpinne till vantskruvar och toggels
Rodertryck Det tryck som verkar på rodret när båten är obalanserad
Rodkick Stång mellan mastfoten och bommen
Rorgängare Den besättningsman som står till rors
Rorkult Stång som används för att manövrera rodret
Rorsman Den besättningsman som står till rors
Rullfock Fock som rullas upp på förstaget
Rullkapell Kapell som hissas utanpå ett inrullat försegel och skyddar mot sol och regn
Rullrev Vid revning rullas storseglet upp på bommen.
Rullstor Storsegel som kan rullas in i masten
Rundhult Mast, bom, gaffel, rå, stång och spira
Rundpallning 360 graders manöver, falla, gippa. lova och slå
Rymma Gör vinden när den vrider akerut
Ryttare De travare som sitter i mastliket och som löper i en skena på masten
Röstjärn Vantinfästning på eller under däck
Sagg Förstagets avböjning åt lä
Sann vind Vindens verkliga riktning och styrka
Saxa Att ha storseglet och focken på var sida på läns
Schackel Öppningsbar och U-formad föreningslänk
Segelbuk Inbuktningen som ger en vingprofilform
Segelplanet Den segelyta som vanligtvis utgörs av ett försegel och ett storsegel
Segelställ De segel som kan vara hissade samtidigt på en segelbåt
Segelsätt Vindögat, dikt bidevind, bidevind, halvvind, slör, läns, plattläns
Seglingsmanövrar Stagvända (slå), gippa, lova, falla
Sejnfall Ett fall i vantspridaren som användes till att hissa flaggor och vimplar med
Sejsing En kort tunn lina med en splitsad ögla i ena änden
Självskotande fock En fock vars skot löper på en skena i tvärskeppsriktningen
Sjörum Område i lä där båten har plats att manövrera
Sjösurra Surra fast lösa föremål ombord så att dessa inte kommer på drift
Skarndäck Den yttersta remsan av däcket
Skenbar vind Vektorsumman av sann vind och båtens fartvind
Skot Tamp att reglera ett segels vindvinkel med
Skota hem Dra in ett segel närmare långskeppslinjen
Skotlås Klämma som låser fast skotet
Skotpunkt Den infästningspunkt, vilket det block är placerad på, som skotet löper genom fram till skothornet
Skotråtta Fjädrande klämma som låser fast skotet
Skotskena Reglerar fockskotets skotpunkt långskepps
Skott Vägg
Skotvagn Reglerar storskotets skotpunkt tvärskepps
Skotvinch Utväxlad spole som underlättar inskotning
Skära i Montera ett segels lik på bom, mast eller förstagsprofil eller trä en lind genom ett block
Sköra Få ett segel sönderblåst eller på annat sätt förstört
Slacka Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall
Slag Genomvindsvändning från den ena bidevindshalsen till den andra
Slagsida Båtens lutning åt sidan
Slå Att vända en segelbåt genom vinden
Släcka Släppa efter på t.ex. ett skot eller fall
Slör Segling med vinden in snett akterifrån
Snabbrev Via ett blocksystem i bommen dras både mastlik och akterlik ner mot bommen när man drar i revlinan
Snörplina Trimlina för segellik
Spalteffekten Spalteffekten är benämningen på den uppbromsning av luftströmmen som sker när den trängs ihop mellan förseglet och storseglet.
Spinnaker Stort "ballongsegel" framför förstaget
Spinnakerbom Håller ut spinnakern åt lovart
Spinnakergång Segling med spinnaker
Spinnakerstrumpa Strumpa att hissa och fira spinnakern i
Spribom Håller ut förseglet mot lovart vid plattläns
Sprayhood Stänkskydd av tyg över ruffnedgången
Stag Stagar masten för- och akterut
Stagvända Vända båten med fören genom vindögat
Stallning När seglet tappar sin lyftkraft (överstegras) pga. för stor anfallsvinkel eller för djup buk
Storm-bag En dubbel stormfock som sätts (från en påse) runt ett inrullat försegel
Stormfock Liten fock som används vid segling i hård vind
Stormstor Litet storsegel som används vid segling i hård vind
Storsegel Segel på mastens akterkant
Straffa Sträcka eller spänna hårt
Stående rigg Vant och stag
Sträckbog När man seglar bidevind och inte behöver slå för att komma till en bestämd punkt
Sugga Lina med kastblock som planar ut spinnakern och hindrar den från att lyfta
Svepta spridare Bakåtvinklade vantspridare
Säcka Att packa ett segel vikt på rätt sätt i segelsäcken
Sätta segel Att sätta ett segel är att hissa och skota det
Tackel Talja
Taft Löst vävd tunn segelduk ofta av polyester
Tamp Den lösa änden på en lina
Talurit Pressad hylsa till ögonsplits på vajer
Telltails Trimtrådar som visar luftströmningen längs seglet
Telltales Trimtrådar som visar luftströmningen längs seglet
Terminalvantskruv Vantskruv för gängat ändstycke
Timglas När spinnakern vrider sig runt förstaget formas den till ett timglas
Travare Länkar som löper i en skena
Triaticstag Förstaget för en mesanmast
Trimma Att justera segel och rigg i syfte att få segelbåten att prestera maximalt
Trimtrådar Trådar fästa på vanten som visar relativ vind
Triradial En segelskärning där segelpanelerna i form av radialer strålar ut från hornen i alla dragriktningar
Trysail Stormstorsegel
Tvärs Vinkelrätt ut från båtsidan
Twist Den gradvisa vridningen av storseglet från bom till fallhorn i förhållande till långskeppslinjen
Tågvirke Gemensam benämning på alla de linor som används ombord
Underriggad En segelbåt sägs vara underriggad om den har mindre segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet
Upwash Avböjningen åt lovart av luftströmmen i framkanten på ett försegel (som orsakas av undertrycket på läsidan) innebär en gynnsammare anfallsvinkel
UV-kapell Kapell mot ultraviolettstrålning, fukt och smuts som hissas upp över det inrullade förseglet
UV-skydd Påsydd UV-skyddsduk i akterliket på ett rullförsegel som skyddar mot ultraviolettstrålning i inrullat läge
Vant Stagar upp masten i sidled
Vantskruv Spännskruv till vant och stag
Vantspridare Håller ut vanten från masten
VMG (Velocity made good) Fart rakt mot eller med vinden
Vindvisare Strut eller pil i masttoppen som visar den relativa vindriktningen
Vindregister Ett segels vindregister avser anpassning till vissa vindstyrkor
Vorticitet Stationär virvelbildning
Våd Segelpanel
Väja Vika av från kursen för att undvika kollision
Windex Vindriktningsvisare i masttoppen
Ändstycke Terminator
Öljett Två hopstansade mässingsringar som förstärker ett hål i tex ett segel
Öppen bog Halvvindsbog, slörbog och länsbog men inte kryssbog
Öppen vind Segling med vinden in akter om tvärs
Överböjningsrynkor Sträcker sig från en stycke upp i masten till skothornet
Överlappande Försegel som sträcker sig akter om masten
Överriggad En segelbåt sägs vara överriggad om den har större segelyta än som motsvaras av dess tvärskeppsstabilitet


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6