Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

Navigationstermer |  Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  GPS-termer |  VHF-termer | 

Ordlista med Radartermer och förklaringar

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

RADARTERMER MED FÖRKLARINGAR


"Radarbild"


Radar

Radar används till sjöss framför allt under mörker eller vid dålig sikt som navigationshjälpmedel och antikollisionssystem.

Radarn fungerar så att en sändare i radarantennen skickar ut pulser av kortvågiga radiovågor (elektromagnetisk strålning) med ljusets hastighet, vilka reflekteras mot ett eller flera objekt. Dessa ekon fångas upp av en mottagare i radarantennen och presenteras som små ljuspunkter på en bildskärm.

En radar ser det ögat ser. Det vill säga, radarn ser inte bakom en ö eller ett annat fartyg. Det gör att bilden på radarskärmen inte ser ut som sjökortsbilden.

Pulsradar

Pulsradar har en magnetron som genererar korta energirika radarpulser i en smal sektor och sedan snabbt växlar till mottagning för att ta emot ekot.
Dess förmåga att mäta avstånd till omgivningen bygger på att den klarar att mäta den tid det tar för en puls att lämna radarantennen, studsa mot ett objekt och återvända som ett eko.
Detta innebär för objekt i närområdet att signalen kommer tillbaka så snabbt att omkoppling till mottagning inte hinner ske.

Bredbandsradar

Bredbandsradarn sänder ut signaler med ökande frekvens, samtidigt som den sänder kan den också ta emot inkommande ekon.
Bredbandsradar mäter hur lång sträcka signalerna har färdats genom att jämföra skillnaden i frekvens hos den inkommande och den utgående signalen.
Eftersom bredbandsradar konstant bygger upp radarenergi (istället för en enkel puls), så kommer dessa signaler att ge eko-upplösning långt mycket bättre är pulsradar, samtidigt som den sänder med mycket lägre energinivåer.
Från bredbandsradar är strålningen minimal och därför kan antennen placeras nära styrplatsen.
Bredbandsradar är mycket strömsnålare än pulsradar och kan detektera objekt i närområder intill cirka 5 meter med sekundsnabb uppstart.
En nackdel är dock att bredbandsradar inte aktiverar RACON, SART eller andra radartranspondrar.

Saknar du någon radarterm i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med radartermer och förklaringar

Radarterm

Förklaring

Antennlängd Ju längre antennen är, desto smalare blir strålknippet (lobbredden)
Anti-clutter-rain Dämpar nederbördsreflexer
Anti-clutter-sea Dämpar sjöreflexer
ARPA Automatic Radar Plotting Aids. Målens rörelse analyseras och presenteras. Målen väljs ut automatiskt
Blind sektor Inom en halv pulslängds avstånd från antennen är radarn helt blind eftersom hela pulsen måste ha lämnat antennen innan den kan ta emot något eko
Bredbandsradar Sänder en kontinuerligt radarstråle med linjärt ändrad frekvens
Brilliance Ljusstyrka
CO Course Own. Egen kurs
Course-up Fartygets inställda kurs pekar rakt upp i bilden
CPA Closest Point of Approach. Kortaste passageavstånd till ett mål
CR Cource Relative. Ekots relativa kurs
CT Cource Target. Målets kurs
Digital radar Digital bearbetning av radarbilden som gör den mer lättolkad med tydligare ekon och färre störningar
Dual range mode Långt och kort mätområde kan visas parallellt
EBL Electronic Bearing Line. Elektronisk bäringslinjal
FMCW Frequency Modulated Continuous Wave radar (Bredbands Radar)
Gain Eko förstärkning
Girracon Boj med racon-sändare
Guard zone Om ett radareko kommer in i den förvalda cirkulära alarmzonen larmar radarn
HD-Radar High Definition digital radar
Heading Marker Stävmarkeringslinjen
Head-up Fartygets stäv pekar rakt upp i bilden
Indirekta ekon Indirekta ekon uppkommer när radarpulsen reflekteras på flera föremål innan den når tillbaka till radarantennen
Lobbredden Är den en horisontella lobvinkeln vilken är avgörande för särskiljningsförmågan. Ekon inom vinkeln flyter ihop
Lobhöjden Lobhöjd är den vinkel som antennens strålningslob har över havet
MARPA Mini Automatic Radar Plotting Aids. Elektroniskt hjälpmedel som räknar CPA, TCPA samt kurs & fart för mål, men målet måste väljas manuellt.
Multipelekon Multipelekon uppstår när radarsignalen studsar tillbaka från båten några gånger innan den fångas upp av radarantennen
North-up Nord är uppåt i bilden och fartygets stävade kurs ändrar sig vid girar
Off center Svepcentrum flyttas från mittpunkten på skärmen
Plottning Systematisk uppföljning av radarekon
Plottingdiagram Plottingpapper som används till systematisk uppföljning av radarekon för att bedöma kollisionsrisken
Pulslängd Den tid radarn sänder ut signalen innan den växlar om till mottagning (0,07-1,2 μs), ofta kopplad till avståndsskalan, ju kortare avstånd ju kortare puls
Pulsradar Sänder korta högfrekventa radarpulser
RACON RAdarbeCON, svarande radarfyr (morsetecken)
Radar Radio Detection And Ranging
Radarantenn Sändare och mottagare för analoga radiovågor
Radareko Reflekterad radarstråle
Radarinterferens Radarinterferens uppstår när radarn störs av andra radaranläggningar som sänder på samma frekvens
Radarintyg Radarintyg för fritidsbåt är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska och praktiska kunskaper om radarnavigation som erfordras för att framföra en båt med hjälp av radar. Intyget administreras av NFB
Radarlob Den radarsignal som radarn sänder ut kallas för radarlob, den är tredimensionell och består av radarpuls, horisontell lobvinkel och vertikal lobvinkel
Radaroverlay Radarbilden visas ovanpå sjökortsbilden på bildskärmen
Radarreflektor Metallkonstruktion med inåtvända rätvinkliga hörn konstruerad för att reflektera radarstrålar
Radarskugga Objekt bakom ett hinder hamnar i en radarskugga eftersom radarvågor breder ut sig rätlinjigt
Radartransponder Svarar på en radarpuls med att sända ut en egen distinkt signal
Radarvarnare Avger signal och visar riktning när dess antenn träffas av en radarpuls
Radomantenn Inbyggd roterande radarantenn
RAMARK RAdar MARKer, kontinuerligt sändande radarfyr
Range Mätområdets räckvidd med fasta avståndsringar
Relative motion Omgivningen rör sig men fartyget ligger still i mitten på radarskärmen
Rings Avståndsringar
Rotationshastighet Med ökad rotationshastighet uppdateras radarbilden snabbare och ekons eftersläpning minskar
Räckvidd för Radarstrålar R=2.2(√H + √h)
Räckvidd R i nautiska mil (M).
Antennhöjd H i meter (m).
Målhöjd h i meter (m).
S-bandsradar Sänder med 10 cm våglängd & 2 till 4 Ghz
SART Search And Rescue Transponder. SART är en radartransponderboj med en liten batteridriven sändare som ger ekon på fartygens radar (ett pärlband av ekon).
Sidlober Radarstrålens sidoläckage
Standby Apparaten är igång utan sändning
Svepcentrum Där det egna fartyget befinner sig på bildskärmen
Svephastighet Antal varv per minut som radarantennen roterar
Tail Radareko med spår (svans med efterlysning)
TCPA Time to CPA
Trail Se Tail
True Motion Fartyget rör sig men omgivningen ligger still
Tune Justerar mottagaren till sändarens frekvens
TX Transmission. Sändning
VO Velocity Own. Egen fart
VR Velocity Relative. Ekots relativa fart
VRM Variable Range Maker, steglöst variabel avståndsmätare
VT Velocity Target. Målets fart
X-bandsradar Sänder med 3 cm våglängd & 8 till 12 GHz

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6