Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

GPS-termer |  VHF-termer |  Navigationstermer |  Seglingstermer |  Engelska seglingstermer |  Internsökning   

SEGLA OCH NAVIGERA PÅ VÄSTKUSTEN MED RORGÄNGARE

PC-baserade Navigationssystem


Bärbar navigationsdator


PC-BASERAD NAVIGERING

För fritidsbåtar kan PC-baserad navigering, med en bärbar dator som bas, vara ett bra alternativ eller komplement till en dedikerad sjökortsplotter.

En PC-plotter är mer flexibel än en dedikerad sjökortsplotter både när det gäller använding och utbyggnadsmöjligheter, inte bara på grund av den stora bildskärmen eller de möjligheter som internetanslutning innebär, utan också därför att en navigationsdator har mer processorkraft och minne vilket medger effektivare utnyttjande av alla de funktioner som är möjliga i elektroniska navigationssystem.

Det blir allt vanligare med internetanslutna bärbara datorer på nöjesbåtar eftersom allt fler vill kunna sköta sin e-post, betala räkningar, ta in sjöväderprognosen eller skicka semesterbilder. Steget är då inte långt till att också utnyttja datorn till navigationen ombord.
Det är en väldig skillnad att navigera med en 15-17" bildskärm med mycket stor detaljrikedom i sjökorten jämfört med en 5-10" plotter med sparsamt detaljerade sjökort.

Det ju också praktiskt att kunna sitta hemma och torrnavigera med den bärbara navigationsdatorn.


NAVIGATIONSDATOR / PC-PLOTTER

En navigationdator / PC-plotter kan bestå av följande:
-Bärbar PC med en TFT-skärm som har en upplösning på minst 1024x768 dpi
-Navigationsprogram (plotterprogram / sjökortsprogram)
-Digitala sjökort
-GPS-mottagare
 Exempel på GPS-anslutning till datorn
-12 volts elanslutning till datorn

NAVIGATIONSPROGRAM / SJÖKORTSPROGRAM


TIKI Navigator


Ett navigationsprogram använder digitala sjökort där båtens position, kurs och fart visas i realtid på sjökortet när en GPS-mottagare är ansluten till navigationsdatorn.
Navigationsprogrammet byter, vid behov, automatiskt mellan de digitala sjökorten i takt med båtens förflyttning.

I standardprogram går det att lägga in girpunkter (brytpunkter) och rutter samt att spara annan egen information i sjökortsbilden såsom naturhamnar, ankarplatser, fiskeplatser, dykplatser m.m.

Med avancerade navigationsprogram blir fler funktioner möjliga att ansluta och använda bl.a.

Autopilot, ekolod, logg och kompass
AIS presentation
3D kartor
Radar integrering, radar overlay, MARPA
NAVTEX support

De flesta navigationsprogram är Windowsbaserade med enkel installation och inlärning.
Till en del navigationsprogram följer det med en kasettläsare som gör det möjligt att använda vissa sjökortskassetter avsedda för dedikerade sjökortsplottrar.

Exempel på PC- och mobiltelefon baserade navigationsprogram

88 Degrees North
Fugawi Marine
Maptech
MAX Pro
MaxSea
Navmaster
NavSim
Nobeltec
Open CPN Gratis!
Ozi Explorer
PC Plotter
RayTech RNS
SeaClear Gratis!
Seapilot
SeaPro
Transas NaviGator
TIKI Navigator

DIGITALA SJÖKORT

Digitala sjökort är digitala versioner av analoga sjökort (tryckta papperssjökort).
Två huvudtyper av digitala sjökort används till PC-baserade navigationssystem. Dessa kan förenklat beskrivas som:

-Digitala sjökort i rasterformat vilka är digitala foton av analoga sjökort.

-Elektroniska sjökort i vektorformat vilka är digitaliserade (datorritade) kopior av analoga sjökort.

Exempel på sjökortstillverkare/leverantörer

ARCS
BN Marin Elektonik
C-MAP
EURONAV
Hydrographica
MapMedia
NAUTIC
Nautiska Magasinet
Navionics
Navionics WebApp Gratis!
NOAA Electronic Navigational Charts (ENCs)
NOOA Raster Navigational Charts (RNCs)
NV-Verlag
PRIMAR
Solteknik
T-STORE

DIGITALTA SJÖKORT I RASTERFORMATDigitala sjökort i rasterformat


Digitala sjökort i rasterformat är bitmapbilder som är skannade från tryckta sjökort eller digitalt kopierade från fotooriginalen i en sjökortsdatabas.

Rasterbilden vars mönster (raster) är uppbyggt av fyrkantiga bildelement (pixlar) sägs vara bitmappad.


Det rastrerade sjökortsformatet består av en bildfil och en informationsfil.

Rastersjökort presenterar sjökortsbilden i ett lager på bildskärmen och ser ut som ett vanlig papperssjökort. Vid inzoomning i rastersjökort förstoras allt lika mycket.

Ett digitalt sjökort i rasterformat kan få beteckningen RNC om det är en exakt digital kopia av ett papperssjökort som har utfärdats av ett lands nationella sjökarteverk (i Sverige Sjöfartsverket).

Rastersjökort är relativt billiga att producera och har god täckningsgrad världen över men är mer minneskrävande än vektoriserade sjökort.


Exempel på rastrerade sjökortsformat:

-BSB/KAP
-BSB/CAP
-BSB/EAP
-GEO/NOS
-GEO/NO1
-HCRF/ARCS
-NV-digital
-NZ Mariner
-OZF
-OZF2
-Seafarer

Rasterformatet BSB (Maptech)

BSB är ett komprimerat rasterformat för digitala sjökort, utvecklat av NOOA.

BSB formatet består av två filer, KAP-filen (eller CAP, EAP) innehåller själva kartbilden i ett rutnät medan BSB-filen innehåller sjökortsinformation såsom geo-referens och projektion.

Många av de vanligaste navigationsprogrammen / sjökortsprogrammen kan använda sjökort med BSB format.

BSB-sjökort finns i version 1-4 (version 4 är kopieringsskyddad, med en CAP-fil) och licensinnehavare är Maptech i USA.

DIGITALA / ELEKTRONISKA SJÖKORT I VEKTORFORMATElektroniskt sjökort i vektorformat


Elektroniska sjökort i vektorformat innehåller databaser med instruktioner hur sjökortet ska visas på bildskärmen.
Geometriska former i vektordata beskrivs av koordinatsatta punkter med raka linjer emellan (vektorer).
I vektoriserade sjökort har informationen lagts in med objektorienterad vektorgrafik i olika lager. I grundlagret ligger den geografiska massan (landkonturer, öar, grund med mera).
I andra lager ligger text och symboler såsom, sjömärken, djupkurvor, djupangivelser o.s.v. För att få en renare sjökortsbild går det att tillfälligt avaktivera information i vissa lager t.ex. fyrsektorer, djupangivelser o.s.v.
Vektoriserade sjökort kan zoomas in utan att text och symboler förstoras.

Från början användes vektoriserade sjökort bara till dedikerade sjökortsplottrar men numera kan de användas i många navigationsprogram för PC. En del vektorjökort kan automatiskt uppdateras via internet och istället för att köpa sjökort kan man abonnera på olika områden.
I en nära framtid kommer antagligen de flesta nya sjökort att bara produceras i något vektorformat.

Exempel vektoriserade sjökortsformat:

-S-57 (International Hydrograpic Organization)
-TX-97 (Transas)
-Livechart
-Passport Charts

Vektorformatet S-57

Vektorformatet S-57 är en internationell standard för vektoriserad sjökortsdata utvecklad av IHO.

Varje nations hydrografiska verk är ansvarigt för att producera vektordata i vektorformatet S-57 som följer ENC standarden och täcker nationens egna vatten.

I de sjökortsdatabaser svenska Sjöfartsverket bygger upp ligger sjökorten i kontinuerliga (sömlösa) databaser baserade på vektorformatet S-57.


Saknar du någon navigationssystemterm? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med navigationssystemtermer

Term

Förklaring

AIS Universal Automatic Identification System.
AIS-mottagare Mottagningen av AIS-information visas på så sätt att fartygens positioner kurser, farter m.m. plottas ut på bildskärmens sjökort.
AIS-sändare En AIS-transponder skickar kontinuerligt ut position, kurs, fart m.m. till alla båtar inom VHF-räckvidden.
ARCS Admiralty Raster Chart Service
Bitmap En bitmap ett lagringsformat för digitala bilder och består av ett rutnät (raster) med fyrkantiga bildelement (pixlar)
BSB/CAP Krypterade sjökort i rasterformat
BSB/KAP Okrypterade sjökort i rasterformat
Chart plotter Dedicated mapping GPS receiver (Kartplotter)
ECDIS Electronic Chart Display and Information Systems. Navigationssystem som godkänts av sjöfartsinspektionsmyndigheten. Ersätter papperssjökort och använder officiella ENC-sjökort.
ECS Electronic charting systems
ED 50 European Datum 1950 (ED-50) är ett geodetiskt koordinatsystem
ENC Electronic Navigational Chart. Elektroniskt sjökort i vektorformat som ges ut av ett lands nationella sjökarteverk. Följer internationell IHO S-57 standard och uppdateringsservice.
Geodetiskt datum Eller kartdatum/map-datum består av en uppsättning parametrar som specificerar ett koordinatsystems läge och orientering relativt den fysiska jorden.
Geodetiskt referenssystem Beskriver jordens storlek, form och orientering vilket påverkar positionsberäkningar, t.ex. WGS 84.
GEO/NOS GEO/NOS är ett rasterformat som används av Softchart
GEO/NO1 GEO/NO1 är ett krypterat rasterformat som används av Softchart
GpsGate GpsGate är en programvara för delning av signalen från en GPS-mottagare till flera applikationer samtidigt och fungerar alltså som en virtuell GPS-splitter.
Grid system UTM, BNG, IG, Swiss, Swedish, NZG
HCRF/ARCS format Officiella rastersjökort från det Brittiska admiralitetet har HCRF format och betecknas HCRF/ARCS
IHO International Hydrographic Organization. Internationell sjökartläggningsorganisation, organiserar bl.a. standardiseringsarbetet i anknytning till sjömätning och sjökort.
IMO International Maritime Organization. Internationell sjöfartsorganisation som är underställd FN och som fastställer normer för sjöfarten
Livecharts Livecharts är vektoriserade sjökort som är färgrikare och mer lika vanliga tryckta sjökort än vad vektoriserade sjökort normalt är.
MARPA Mini Automatic Radar Plotting Aid
Moving Map Real time tracking of GPS position (Rullande sjökort för realtidsnavigering)
NMEA 0183 NMEA 0183 är en standard som talar om hur marininstrument ska kunna kopplas ihop och sända data till varandra. Data sänds i en grupp av tecken som innehåller information om vilken typ av instrument som sänder och vilken data som ingår samt värde på data
NMEA 2000 NMEA 2000 är en ny standard för att koppla ihop marininstrument. Strukturen i NMEA 2000 är ganska annorlunda jämfört NMEA 0183. Istället för att som i NMEA 0183 koppla enskilda instrument till varandra (en utgång till en eller flera ingångar) så kopplas alla instrument till en gemensam databuss, en så kallad CAN-buss.
NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration. (Amerikanska motsvarigheten till Sjöfartsverket)
NOAA ENC NOAA ENC´s är vektorbaserade kust och hamnsjökort i S-57 formatet som utvecklats av Office of Coast Survey och godkänts av NOAA. Utbudet av dessa sjökort ökar hela tiden och kan hämtas gratis via internet för den Amerikanska kusten.
Objektgrafik Objektgrafik består av kurvor/linjer som förblir skarpa vid förstoring
Pixelgrafik Pixelgrafik består av bildelement som framträder vid förstoring och gör att bilden förlorar skärpa
Positionsformat För sjökort i WGS84 anges lat/long i
grader, minuter och decimaldelar av minuter
Rasterformat Objekten i sjökortet avbildas i ett rutnät (raster).
RCDS Raster Chart Display Systems
RENS Regional ENC Coordinating Centre
RIK-format Swedish Grid, Lantmäteriets digitala kartformat
RNC Raster Navigational Charts, RNC´s är korrekta skalkopior av officiellt utfärdade och uppdaterade versioner av de papperssjökort som har utfärdats av ett lands nationella sjökarteverk.
S-52 Special Publication No. 52: Specifications for Chart Content and Display
S-57 International Hydrograpic Organization (IHO) har i ett protokoll S-57 edition 3 dragit upp riktlinjerna för hur en objektorienterad 2D-databas skall organiseras för elektroniska sjökort. Detta är en internationell standard
S-63 Skydd av kartmaterial sker enligt IHOS:s standard S-63 (IO Data Protection Scheme).
Sjökortsprojektioner Mercator och Gauss = Gauss-Krügers = Transversal Mercator, Lambert Conformal Conic, Sinsusoidal, Polyconic (American), Albers Equal Area.
UKHO United Kingdom Hydrographic Office's
Vektorformat De geografiska objekten lagras som punkter, linjer eller polygoner i form av x- och y-koordinater i ett koordinatsystem.
Upplösningen anges i dots per inch (dpi).
Vektorgrafik Vektorgrafik baseras på vektorer, räta linjer mellan punkter, som tillsammans skapar en bild vilken kommer att få kantiga konturer vid uppförstoring
WGS 84 World Geodetic System 1984 är ett globalt koordinatsystem för geografiska koordinater, svenska sjökort har normalt koordinater och rutnät enligt WGS 84


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6