Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Prov för VHF/SRC-intyg

Övningsprov till Short Range Certificate (SRC)Nödanrop på DSC
Stationär VHF-station


VHF-radioapparaten

a. Vilka uteffekter har en stationär VHF-radio? Svar

b. Vilka uteffekter har en handhållen VHF-radio? Svar

c. Vad används Squelch-ratten till? Svar

d. Vad innebär Dual watch? Svar

Radiovågens räckvidd vid normalt lufttryckvhf-räckvidd


Radiofrekvenser och frekvensbanden

a. Vilken är enheten för frekvens? Svar

b. På vilket frekvensband kan en marin VHF-station sända och ta emot? Svar

c. Hur transporteras informationen i ett VHF-meddelande? Svar

d. Med vilken hastighet utbreder sig en radiovåg? Svar

e. Vilken formel används för att beräkna räckvidden R i (M)? Svar

f. Vid vilken vädertyp kan räckvidden vara betydligt längre än normalt? Svar

g. Vad påverkar räckvidden mest, antennhöjden eller uteffekten? Svar

Bestämmelser om elektronisk kommunikation

a. Vad krävs det för att få sända med en maritim VHF-radio ombord? Svar

b. Vad krävs för att få lyssna på en VHF-radio ombord? Svar

c. Hur många tillståndspliktiga radiosändare omfattas enligt ovan? Svar

d. Är VHF-tillståndet för en fritidsbåt tidsbegränsat, personligt och avgiftsbelagt? Svar

e.Hur säger en tillståndshavare upp sitt tillstånd? Svar

f. Är det som sägs i privata sammanhang över VHF-nätet sekretessbelagt? Svar

g. Kan regeringen utfärda särskilda föreskrifer för användning av VHF-sändare i krig? Svar

h. Av vilka skäl kan ett radiotillstånd återkallas? Svar

i. Vilket är max straffet för den som bryter mot lagarna om radiokommunikation och sekretess? Svar

Search and rescue (SAR)

Sjöräddningsinsats med helikopter räddningsfartyg


Sjöräddningens organisation

a. Vilken är den ansvariga myndigheten för sjöräddningen? Svar

b. Vilken organisation har det operativa ansvaret för sjöräddningsinsatser? Svar

c. Hur lyder radioanropet till Sjöräddningscentralen? Svar

Telefonitabeller, trafiklistor, UTC och tidsdifferenser

a. Vad finns i en telefonitabell? Svar

b. Vad är en trafiklista? Svar

c. Vem läser upp trafiklistan? Svar

d. I anslutning till vad läses en trafiklista upp? Svar

e. I vilken tidstyp anges trafiklistornas sändningstider? Svar

f. När sänds navigationsvarningarna? Svar

g. Vad ska läggas till UTC för att få svensk vintertid (normaltid) respektive svensk sommartid? Svar

Utdrag ur en VHF-kanalkarta
Expedition och förfaringssätt vid VHF-telefonering

a. Vilken kanal bör väljas för anrop mellan nordiska fritidsfartyg? Svar

b. Vilken kanal bör väljas för samtal (trafik) mellan nordiska fritidsfartyg? Svar

c. Vilken kanal bör väljas för anrop mellan svenskt fritidsfartyg och utomnordiskt fritidsfartyg? Svar

d. Vilken kanal bör väljas för samtal (trafik) svenskt fritidsfartyg och utomnordiskt fritidsfartyg? Svar

e. Vilken kanal bör väljas för anrop mellan fritidsfartyg och yrkesfartyg? Svar

f. Vilken kanal bör väljas för samtal (trafik) mellan fritidsfartyg och yrkesfartyg? Svar

g. Vad innebär Radiodisciplin? Svar

h. Vilka intership-kanaler används normalt i sverige? Svar

i. Vilken kanal bör väljas för allmänt anrop? Svar

j. På vilken kanal bör en kustradiostation anropas? Svar

k. Hur anropas en kustradiostation? Svar

l. Vad behöver du ha för att få tillgång till kustradions tjänster, t.ex. bli uppkopplad hem till familjen? Svar

m. Vad måste du uppge när du vill betälla ett samtal? Svar

n. Hur lyder avräkningskoden (accounting code AAIC) för svenska fartyg med abonnemang hos Stockholmradio? Svar

Signalvägarna från ELT, PLB och EPIRB till MRCC (i Sverige JRCC)

När en EPIRB aktiverats manuellt eller automatiskt sänder den signaler som tas emot av satelliter.


Global Maritime Distress and Safety System GMDSS
med DSC, NAVTEX, EPIRB, SART och INMARSAT

a. På vilken kanal sänds digital selective call (DSG)? Svar

b. Vad används DSC till? Svar

c. Vad innebär MMSI? Svar

d. Vad innebär NAVTEX? Svar

e. Vad är en EPIRB? Svar

f. Vad är en SART? Svar

g. Vad innebär INMARSAT? Svar

Nöd- Il- och varningstrafik på VHF-telefoni

a. När kan en situation, enligt Svensk sjöräddning, klassificeras som en nödsituation? Svar

b. Vilken är nödkanalen? Svar

c. Vad ska ett nödanrop innehålla? Svar

d. Vad ska ett nödmeddelande innehålla? Svar

e. Hur kvitteras ett nödanrop? Svar

f. Vad betyder frasen "Silence Mayday? Svar

g. Vad betyder frasen "Mayday Relay? Svar

h. Hur lyder nöd-, il- och varningssignalen vid radiotelofon? Svar

i. När kan ett ilmeddelande användas? Svar

j. När kan ett varningsmeddelande användas? Svar

Nödtrafik på DSC

a. Vilken kanal används för digitala selektivanrop? Svar

b. Hur aktiveras ett DSC-nödlarm? Svar

c. Vad ska ett DSC-nödlarm innehålla? Svar

d. Vad händer när en kustradiostation kvitterat ett DSC-nödmeddelande? Svar

Det internationella bokstaveringsalfabetet

a. Hur bokstaveras Rorgängare? Svar

b. Hur bokstaveras Sjöjungfrun? Svar

Vessel is sinking!

Samtal från man över bord


Betydelsen av de engelska standardfraserna

a. Vad betyder: All after; all before; correct; correction; in figures; in letters; I say again; I spell; out? Svar

b. Vad betyder: Over; radio check; read back; received; say again; station calling? Svar

c. Vad betyder: Text; traffic; this is; wait; word after; word before; wrong? Svar


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6