Rorgängare

Seglingskurser • Navigationskurser • Båtliv

Tidvatten

TIDVATTENTERMER MED FÖRKLARINGAR


På grund


Tidvatten

Tidvatten benäms det fenomen som ger variationer i havsytans nivå med regelbundna perioder, orsakade av påverkan från månens och till en mindre del solens dragningskraft.

Den horisontella rörelse hos vatten som beror på tidvattnets stigande och fallande kallas tidvattenström.

Till vägledning för sjöfarande kan information om havsytans nivå samt strömmens kurs och fart, vid en given tidpunkt, fås med hjäp av tabeller eller program.


Saknar du någon tidvattenterm i tabellen? skicka ett mail till info@rorgangare.se


Tabell med tidvattentermer och förklaringar

Tidvattenterm

Förklaring

Amfidrompunkt Tidvattenfritt ställe orsakat av jordens stående rotationsvåg
ATT Admiralty Tide Tables
Bore Tidvattenbränning eller vattenstörtning som uppstår när tidvattenvågen möter en motström
BST British Summer Time
CEST Central European Summer Time
CET Central European Time
Chart Datum(CD) Nollnivån (bestämd av LAT) är det plan som uppmätta djup i sjökort refererar till
Charted depth Vertikalt avstånd från nollnivån till botten
Ebb Den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka och vattennivån sjunker
Ebbström Det vatten som strömmar vid sjunkande tidvatten
Flod Då vattnet stiger tills högvatten uppnås
Flodberg Den lokala puckelformiga höjningen av vattenmassan som orsakas månen och solens dragningskraft
Flodström Det vatten som strömmar vid stigande tidvatten
Halvdygnstidvatten Innebär att det är två hög- och två lågvatten per dygn
HAT Högsta astronomiska tidvatten
HW Högvatten
LAT Lägsta astronomiska tidvatten
LW Lågvatten
Malström Kraftig virvelrörelse i trånga sund som framkallas av ebb och flod
MHWS Mean High Water Springs
Mixed tide Blandat tidvatten som består av en halvdygns- och en heldygnskomponent
MLWS Mean Low Water Springs
MHWN Mean High Water Neaps
MLWN Mean Low Water Neaps
MNR Mean Neap Range
MSL Mean sea level, medeltalet av allt hög- och lågvatten
MSR Mean Spring Range
Nautisk Almanaca Tidvattentabell som grundar sig på obsevationer under lång tid t.ex. Admiralty Tide Tables och Reeds
Neap Månens och solens krafter motverkar och ger det svagaste tidvatten vilket medför små nivåskillnader och svag ström
Nipflod Neap
Ordnance datum Ofta samma som MSL
Range Skillnaden mellan högvattnets och föregående eller följande lågvattens höjd
Slack Betyder att det är strömfritt eftersom vattennivån är stabil innan tidvattnet vänder
Spring Månens och solens krafter samverkar och ger det kraftigaste tidvattnet vilket medför stora nivåskillnader och stark ström
Springflod Spring
Strömkantring Uppstår då tidvattenströmmen byter riktning
Tidvattenhöjd Skillnaden mellan hög- och lågvatten
Tidvattencykel Innefattar: lågvatten, flod, högvatten och ebb
Tidvattenprognos Exempel på detta: Danmark och UK
Tidvattenvåg Vågen som skapas när vattenmassan möter motstånd
Tidvattenström Vattenström orsakad av de tidvattenalstrade krafterna
UT Universal Time

RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6