Rorgängare

MOST BANG FOR THE BUCK

Säkerhetsprov för
Fartygsbefäl klass VIII

Stabilitet & Fartygsteknik


GM: Metacenterhöjd


a. Vad menas med ett fartygs stabilitet? Svar

b. Vad är ett mått på ett fartygs stabilitet? Svar

c. Hur märks det att fartygets stabilitet har försämrats? Svar

d. Nämn två orsaker till försämrad stabilitet? Svar

e. Vad kan snabbt höja fartygets tyngdpunkt? Svar

f. Hur bör lasten stuvas med tanke på stabiliteten? Svar

g. Hur kan man eliminera effekten av fri vätskeyta i en tank? Svar

h. Hur kan man minska effekten av fri vätskeyta i en tank? Svar

i. Vilket är bäst för stabiliteten, tankar placerade långskepps eller tvärskepps? Svar

j. Vilka är effekterna av squat? Svar

k. Vad innebär bankeffekten? Svar

Brandskydd


Brand ombord


a. Vad står brandtriangeln för? Svar

b. Vad ska uppmärkning och skyltning visa? Svar

c. Vad krävs för gott brandskydd ombord? Svar

d. Hur ska du agera vid brand om det finns passagerare ombord? Svar

e. Vad står ABC för när det gäller brand? Svar

f. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ A-bränder? Svar

g. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ B-bränder? Svar

h. Vilka brandsläckare är lämpliga för typ C-bränder? Svar

i. Hur bör man släcka oljebrand i en stekpanna? Svar

j. Hur verkar vattensläckning? Svar

k. Hur verkar en pulversläckare? Svar

l. Hur lång tid tar det att tömma en två kilos pulversläckare? Svar

m. Hur verkar en kolsyresläckare? Svar

n. Hur verkar en skumsläckare? Svar

o. Vilken brandsläckare är lämplig vid en dieselbrand i maskinrummet? Svar

p. Vilka typer av brandsläckare är lämpliga att ha ombord? Svar

Sjukvård


Ambulansbåt under utryckning


a. Hur kan du få rådgivning från land i en sjukvårdsfråga ombord? Svar

b. Hur dokumenteras en personskada ombord? Svar

c. Vad står HLR för? Svar

d. Hur ofta ska skeppsapoteket inventeras? Svar

e. Vilka är de första varningstecknen vid nedkylning (Hypotermi)? Svar

f. Hur stoppar du en större blödning? Svar

Säkerhet och Miljö


Sjöräddningsbåt under utryckning


a. Vad menas med SOLAS och hur ser solassymbolen ut? Svar

b. Vad innehåller LSA koden (Life-Saving Appliance Code)? Svar

c. Ange tre exempel på personlig räddningsutrustning? Svar

d. Hur många flytvästar ska finnas ombord? Svar

e. Vilken information bör du ge passagerarna om du går på grund? Svar

f. Vart rapporteras en passagerarolycka? Svar

g. Vem bestämmer om och när fartyget ska övergivas? Svar

h. Vilka krav ställs på en säkerhetsbesättning? Svar

i. Hur ska befälhavaren agera vid en nödsituation? Svar

j. Om du oavsiktligt släpper ut olja eller kemikalier. Vilka skyldigheter har du då? Svar

k. Hur gör du dig av med förorenat vatten? Svar


RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA
Telefon: 0708-91 41 69 E-post:
info@rorgangare.se
VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6